Bagaimana cara mengimani malaikat?

Bagaimana cara mengimani malaikat?

Jawaban:

1. Selalu berbuat baik dan takut untuk melakukan perbuatan yang salah
2. Taat beribadah kepada Allah, seperti Malaikat yang taat kepada Allah
3. Meyakini rezeki dari Allah SWT

Pembahasan:

Malaikat merupakan mahluk ciptaan Allah yang dibuat dari nur (cahaya). Malaikat merupakan mahluk yang selalu taat keada Allah SWT.

Ada beberapa cara yang dapat manusia lakukan untuk beriman kepada Malaikat, diantaranya:

1. Selalu berbuat baik dan takut untuk melakukan perbuatan yang salah.

Alquran menegaskan, “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (QS. Qaf: 16-18)

Dari firman Allah di atas, Allah mengutus 2 orang Malaikat untuk mencatat segala amal manusia, jadi sebagai bentuk kita beriman kepada Malaikat adalah selalu berbuat baik dan tidak melakukan perbuatan yang salah.

2. Taat beribadah kepada Allah, seperti Malaikat yang taat kepada Allah

Allah berfirman, “Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya-lah mereka bersujud.” (QS. Al A’raf: 206)

Dari firman Allah di atas, menunjukkan bahwa Malaikat sangat taat untuk beribadah kepada Allah, jadi sebagai bentuk kita beriman kepada Malaikat adalah untuk taat neribada kepada Allah, seperti Malaikat yang taat kepada Allah.

3. Meyakini rezeki dari Allah

Allah berfirman, “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-ra’d: 11).

Dari firman Allah di atas, ada Malaikat yang ditugaskan Allah sebagai perantara untuk memberikan rezeki kapada manusia, baik atas usaha ataupun rezeki tak terduga yang ditetapkan Allah. Jadi, sebagai bentuk kita beriman kepada Malaikat adalah meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah SWT.

Tinggalkan komentar